דלג לתוכן
משלוח חינם בקניה מעל 249 ש"ח
משלוח חינם בקניה מעל 249 ש"ח

תנאי שימוש

מבוא

 1. האתר משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות, פומביות ו/או מכירות קבוצתיות.
 2. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
 3. רשאים להשתתף במכרז בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 4. שימוש באתר, הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או להצטרף למועדון הלקוחות.
 5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

6.כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

7.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 1. שימוש במונחים "אקולוג'יק" או "אנו" או "לנו" מתייחסים לבעלי האתר בלבד, שימוש במונחים "לך" או "אתה" או "אתם" מתכוונים למשתמש ולצופה באתר האינטרנט.
 2. התמונות באתר זה עשויות להראות מוצרים שאין אנו מוכרים והמשמשים רק כאביזרים בצילום.  חלק מהתמונות עשויות לשמש לצורכי המחשה בלבד.

הליך הרכישה

 1. המוצרים המוצעים לרכישה באתר מיובאים לארץ, בין היתר ביבוא מקביל, ע"י אקולוג'יק. כך אנו מאפשרים לך קנייה נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל.
 2. המחירים המוצגים באתר זה כוללים מע"מ בשיעור עדכני ומתאים. שיעור המע"מ הסטנדרטי כיום הוא 17%. כל התשלומים מבוצעים בש"ח (שקל חדש). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מחיר של פריט כלשהו או להסיר פריט העומד למכירה בכל עת, גם אם קיימת הזמנה לפריט.
 3. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, מס' ת.ז., כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.
 4. במידה והתשלום לא אושר ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם החנות לצורך הסדרת התשלום. במקרה כאמור, ייחשב מועד המשלוח רק לאחר הסדר התשלום. 
 5. במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת אקולוג'יק, מוצר שנרכש באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, אנו ניצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני או הטלפון עם הלקוח. במקרה זה, אקולוג'יק תהא רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותתקבל הצעתה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי, הוא יהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל ההזמנה ו- אקולוג'יק תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם, למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי אקולוג'יק בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה או זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו''ב.
 6. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.

ביטול הזמנה 

 1. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר,ניתן להחזיר אך ורק מוצרים סגורים ובאירזתם המקורית ואשר לא נעשה בהם שימוש, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.
 3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.
 4. אם סופק המוצר אל הלקוח, חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים.

מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

 1. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום דמי משלוח כפולים (עלות שילוח החבילה והחזרתה אלינו) גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר.דמי המשלוח ינוכו אף אם הלקוח היה זכאי למשלוח חינם לאור כמות המוצרים שהזמין או לאור קניה מעל 199.90 ש"ח
 2. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא, אלא באישור מראש של האתר.
 3. לא ניתן להחזיר פריטי מזון ו/או כל מוצר שלא ניתן לקבלו כהחזרה מהצרכן לאחר מכירתו, עפ"י הוראות כל דין.
 4. לא ניתן להחזיר מוצרי חגים וסייל.
 5. לא ניתן לבטל הזמנה ו/או לקבל החזר כספי בגין תמונות אכילות, דפי טרנספר ו/או כל מוצר מודפס דומה בהתאמה אישית.
 6. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
 7. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

11.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

11.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

11.3 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

 1. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
 2. במידה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
 3. האתר ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

אספקת המוצרים

 1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המכירה של המוצר, אלא 

אם צויין מפורשות אחרת.

 1. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה 

הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

 1. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות, השבתות, עומסים הנוצרים בחברת השליחויות עקב אירועי מכירות אונליין תקופתיים וכיוצ"ב.
 2. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.
 3. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק את ימי 

העסקים, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג. 

 1. במקרה של סירוב לקבל את החבילה מדי השליח לאחר שזו זה מכבר נשלחה, יקבל הלקוח את כספו חזרה בניכוי דמי משלוח כפולים (עלות משלוח החבילה והחזרתה אלינו).
 2. החברה אינה אחראית על חבילה שלא נמסרה ללקוח באופן אישי, באמצעות אישור שנתן הלקוח לשליח חברת השליחויות להניחה במקום כלשהו או למסור אותה לאחר.

חבות

אקולוג'יק לא תישא בכל דרך שהיא בחבות לכל נזק או הפסד הנובע במישרין או בעקיפין מעיכוב באספקת הטובין או ממניעתה או מכל סיבה אחרת שמעבר לשליטתנו, לרבות פעולותיהם של צדדים שלישיים כלשהם. זאת ועוד, אנו לא נישא בחבות בכל מקרה שהוא להפסד או לנזק כלשהו, לרבות, אך לא רק, הפסד או נזק עקיף או תוצאתי, או הפסד או נזק מכל סוג שהוא, בין אם כתוצאה מהפסד נתונים, מהפסד רווחים או מהפסד הכנסות, בקשר לשימוש באתר זה.  


בטיחות וגהות

מובהר כי החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לכל נזק שייגרם למשתמשים במוצרים הנמכרים באתר זה, אשר יעשו במוצרים שימוש העומד בניגוד להוראות כל דין ו/או בניגוד להתוויות ו/או אזהרות ו/או הוראות שימוש הקבועות בכל דין ו/או המפורטות על גבי המוצרים עצמם.

שירות לקוחות - 

 1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות אל נציגינו בצ'אט.
 2. לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות אלינו בדואר האלקטרוני - info@ekologique.com
 3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה.